Skuldsättningen i Sverige

Ett växande samhällsproblem

Överskuldsättningen är ett växande samhällsproblem i Sverige, som innebär lidande såväl för den enskilde som för samhället i stort.
Politikernas lösning på problemet har hittills varit införandet av skuldsaneringslagen.
Lagen innebär att en gäldenär, efter ansökan till Kronofogden, får en femårig avbetalningsplan att följa och under den tiden lever på så kallat existensminimum.
När avbetalningsplanen är slutförd blir gäldenären fri från alla de skulder som ingått i skuldsaneringen.


Skuldsaneringslagen reviderades år 2016, för att fler människor skulle få möjlighet att få skuldsanering och därmed gå från att leva i utanförskap till att komma in i samhället igen.

Med facit i hand kan vi se att själva grundtanken med skuldsanering fungerar – hela 98 % av de som har genomgått en skuldsanering försätter sig inte i skuld igen.

Den utmaning vi står inför idag är att det är för få människor som får sin ansökan beviljad.
Lagen ställer så pass höga krav, att av de som ansöker får hela 58 % avslag.

I alla dessa fall anser alltså Kronofogden att sökanden ska kunna ta tag i sin situation själv.
Verkligheten är dock en annan; personen förväntas bland annat att själv kartlägga alla sina borgenärer och sedan kontakta dem för att förhandla fram en avbetalningsplan, vilket ofta upplevs som en alldeles för stor uppgift att ta sig an – istället skjuter personen på problemet och kommer aldrig igång med att betala av sina skulder.
Ett annat problem med den nuvarande skuldsaneringslagen är att många sökanden får avslag på grund av att de i lagens mening inte är tillräckligt skuldsatta för att kunna få en skuldsanering.

391 039

Privatpersoner har idag skulder hos kronofogden

94 430 204 658

Kroner har dessa personer totalt i skulder

176 943

Barn lever i ett hushåll med skulder och/eller skuldsanering

I Kronofogdens bedömning tas emellertid ingen hänsyn till ränta-på-ränta-effekten hos sökanden totala skuld, vilket i praktiken innebär orealistiska räntekostnader och att sökanden aldrig riktigt kommer ikapp med att betala av sina skulder.

Ibland hamnar personen i en sits där den inte ens har möjlighet att betala de månatliga räntekostnaderna som leder till att skulderna ökar.

I och med detta signalerar samhället till de som får avslag att de visserligen inte är berättigade en skuldsanering i dagsläget, men om de fortsätter att leva några år i ekonomisk utsatthet så kommer de att kunna ansöka på nytt och då beviljas skuldsanering, eftersom skulderna då har hunnit öka till en nivå som uppfyller kriterierna för skuldsanering.

En skuldsanering är alltså den enda möjlighet som idag erbjuds av staten, för att skuldsatta personer ska kunna börja om ett nytt, skuldfritt liv.
Samtidigt visar statistik från Kronofogden att den totala skuldsättningen fortsätter att öka.
Det är alltså tydligt att den nuvarande lagstiftningen inte är tillräcklig för att lösa problemet med överskuldsättningen.