Spelberoende och spelmissbruk
– vägen mot friheten

Spelberoende och spelmissbruk är svårt att komma tillrätta med på egen hand – samtidigt som det hotar den enskilda individens hälsa, välbefinnande och framtid. Det är dock någonting som inte enbart berör den enskilda individen, även dennas familjemedlemmar drabbas av konsekvenserna.

Skuldsättning på grund av spelmissbruk

Skuldsättning på grund av spelmissbruk är dessutom ett växande problem, som hotar stabiliteten i samhället genom ökande utslagning och utanförskap där även risken att dras in i kriminalitet ökar.

Skuldsanerarnas förening – en trygg väg mot friheten

Skuldsanerarnas förening står för ett program baserat på såväl beteendevetenskap som mer praktiskt orienterade lösningar för att lotsa spelmissbrukare ut ur spelberoende och skuldsättning på väg mot en stabilare och tryggare framtid.

Upplysningsarbete och påverkanskampanjer mot spelberoende och spelmissbruk

För att lyckas så inser vi att vi måste börja med ett upplysningsarbete som syftar till att undvika att hamna i ett spelberoende redan i väldigt tidig ålder.

Det vill säga med:

  • Föreläsningar och temadagar runt om i skolor
  • Kurser, seminarier samt rådgivning inom privatekonomi till tonåringar och unga vuxna
  • Skuld- och budgetrådgivning till tonåringar och unga vuxna som befinner sig i riskzonen
  • Påverkanskampanjer riktade till våra folkvalda för att ta ett större ansvar beträffande spel, spelkonsumtion, spelmissbruk och skuldsättning på grund av spelmissbruk då staten är en av de största aktörerna inom organiserat spel i Sverige

Skuldsanerarnas program mot ett stabilt och skuldfritt liv

Det första steget
(som kanske är det allra svåraste och mest utmanande att, ta men som samtidigt är det är fullständigt avgörande) är att erkänna att du är maktlös inför spelberoendet – att spelandet, ditt spelmissbruk och ditt liv har blivit ohanterligt

Det andra steget
är att acceptera att du inte på egen hand och av egen kraft och ansträngning kommer att kunna återvinna balansen i tillvaron eller din mentala hälsa – att du kommer att behöva hjälp, stöd, vägledning och rådgivning

Det tredje steget
är tillit och förtroende – att finna rätt hjälp och stöd, som du kan lita på och förlita dig på

Det fjärde steget
är att göra en grundlig, oförskräckt och oförbehållsam inventering av dig själv – skriv ned resultatet och spara detta, så att du inte senare sopar det under mattan och frestas att förneka det inför dig själv

Det femte steget
är att erkänna den fulla innebörden av dina fel och brister inför dig själva och inför din handledare / coach / rådgivare

Det sjätte steget
är att inför dig själv och inför din handledare / coach / rådgivare erkänna dina tillkortakommanden samt de negativa konsekvenserna av dessa för såväl dig själva som för dina närmaste

Det sjunde steget
är att var helt och fullt och ödmjukt beredda att arbeta med dina svagheter och karaktärsbrister och ta råd och hjälp av dina handledare / coacher / rådgivare

Det åttonde steget
är att vara tålmodig och uthållig och inse att arbetet kommer att kräva såväl ditt fulla engagemang som din viljestyrka

Det nionde steget
är att inleda ett metodiskt och systematiskt arbete för att få din ekonomi under kontroll – samt inse och acceptera att detta arbete kommer att kräva lika mycket av dig själv som arbetet med att arbeta med dina svagheter och karaktärsbrister

Det tionde steget
är att undersöka möjligheterna att sanera din ekonomi genom skuldsanering och därigenom få en andra chans till ett skuldfritt liv och en ny start i livet

Det elfte steget
är att ansöka om skuldsanering – om du är berättigad till detta – och i så fall därpå genomgå processen för skuldsanering under den tid detta tar

Det tolfte steget
är att upprätta en lista över personer som du har skadat, gjort illa eller sårat och vara fullt villig att gottgöra dem

Det trettonde steget
är att så långt som möjligt gottgöra dessa människor personligen, utom då det skulle kunna skada dem eller andra

Det fjortonde steget
är att kontinuerligt fortsätta att göra personlig inventering och utvärdering samt omedelbart erkänna när du har fel eller handlar fel

Det femtonde steget
är att genom handledning, rådgivning och coachning samt samtal förbättra din medvetna förståelse för dina handlingar och stärka din personliga motivation att lyckas med dina åtaganden

Det sextonde steget
är att, efter ett personligt uppvaknande till följd av dessa steg och det omfattande arbete med dig själv för att återvinna såväl balansen i livet och tillvaron som din egen självrespekt, tillämpa dessa principer i ditt dagliga liv såväl som i livsavgörande beslut samt att kontinuerligt försöka föra detta budskap vidare till andra som befinner sig i ett spelberoende och kämpar med ett spelmissbruk